Lola Paprocka & Pani Paul - Northern Rivers - TIFF Fe­sti­val

26 sierpnia - 28 września 2018


Ty­tu­ło­we „Northern Rivers" (Pół­noc­ne rze­ki) to na­zwa ob­sza­ru w au­stra­lij­skiej No­wej Po­łu­dnio­wej Wa­lii, któ­ry jest zna­ny z bia­łych plaż, dzi­kiej przy­ro­dy i ide­al­nych fal do sur­fo­wa­nia. Ob­szar ten stał się przy­sta­nią dla róż­ne­go ro­dza­ju hi­pi­sow­skich ko­mun i or­ga­ni­za­cji po­szu­ku­ją­cych al­ter­na­tyw­nych form wspól­no­to­wych. Wła­śnie stam­tąd po­cho­dzą bo­ha­te­ro­wie fo­to­gra­fii Loli Pa­proc­kiej i Pa­nie­go Pau­la.

 

Gru­pa, któ­rą spor­tre­to­wa­li, to Our Strong Brotherhood. Na­zwa ta jest ni­czym tag ich na­sto­let­niej toż­sa­mo­ści. Jed­no­cze­śnie ich chło­pac­ka ro­dzi­na, mała pry­wat­na wspól­no­ta, opar­ta na przy­jaź­ni i wspól­nym do­ra­sta­niu. Por­tre­ty mło­dych męż­czyzn uzu­peł­nio­ne są zdję­cia­mi ich naj­bliż­sze­go oto­cze­nia: do­mów, w któ­rych miesz­ka­ją, i na­tu­ry, któ­rej pięk­no i gro­za wpły­wa­ją na to, kim są i kim się sta­ną. Trud­no okre­ślić czas, w któ­rym wy­ko­na­no zdję­cia – czy jest to te­raz, czy może zdję­cie po­cho­dzi z lat 80. Szcze­gó­ły stro­jów i fry­zu­ry nie uła­twia­ją za­da­nia. Jed­no jest pew­no: jest cie­płe lato. Wiecz­ne lato.

 

Lola Paprocka i Pani Paul to pol­sko-au­stra­lij­ski ko­lek­tyw fo­to­gra­ficz­ny, któ­re­go pra­ce są po­łą­cze­niem do­ku­men­tal­nej wraż­li­wo­ści i edy­to­rial­nej es­te­ty­ki.

 

Kurator wystawy: Łukasz Rusz­ni­ca
Powrót